Místní knihovna Ludkovice

Kodex

KODEX  ETIKY  ČESKÝCH  KNIHOVNÍKŮ

    Knihovny jsou 

 veřejné,demokratické instituce,které shromažďují,uchovávají a poskytují informace všem členům  společnosti.Zajišťováním a zpřístupňováním dokumentů a informací ve  prospěch vzdělávání,výzkumu a kulturní úrovně obyvatel podporují  ekonomický a sociální rozvoj společnosti,jsou službou pro místní  komunity i důležitým kulturním a vzdělávacím centrem  města,obce či  regionu kde působí. Pomáhají rozvíjet a obohacovat život jedince i celé společnosti.

  Knihovník

 • vždy hájí základní právo jedince na informaci. Poskytuje neomezený, rovný a svobodný přístup k informacím a informačním zdrojům, které jsou obsaženy ve fondech knihoven.
  Činí tak bez ohledu na politická, ideologická a náboženská hlediska a bez jakékoliv cenzury,s výjimkami uvedenými v zákonných předpisech.
  Nenese však odpovědnost za následky užití informací získaných z dokumentů nebo v   knihovně
   
  usiluje o všestrannou dostupnost informací uložených v dokumentech bez ohledu na místo jejich uložení
   
  poskytuje své služby uživatelům bez ohledu na jejich národnost, rasu, náboženství, pohlaví a sociální status
   
  respektuje práva autorů a nakládá s jejich intelektuálním vlastnictvím v souladu se zákonnými předpisy
   
  respektuje práva uživatelů na soukromí a anonymitu, vztahy s nimi zakládá na respektu  
  k jejich osobnostem
  a informačním potřebám. Chrání jejich osobní údaje a uživatelské aktivity
   
  svým profesionálním jednáním a loajálním chováním přispívá k dobré pověsti knihovny na veřejnosti.
  Formuje pozitivní obraz knihovny i profese ve společnosti
   
  je si vědom své příslušnosti k profesnímu celku, respektuje kolegy z různých typů knihoven, udržuje s nimi úzké kontakty
  a spolupracuje s kolegy, kteří patří do širší sítě paměťových institucí
   
  sleduje aktuální problematiku své profese a usiluje o celoživotní vzdělávání a profesní zdokonalování
   
  slovy a činy podporuje kolegy a kolegyně, kteří se ocitli v nesnázích proto, že respektovali zásady tohoto kodexu